Privacy Policy & Cookie Statement

Privacy Policy:
RunAndreaRun.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. RunAndreaRun.nl zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen.

Disclaimer:
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website en de daarin opgenomen informatie besteden, kan RunAndreaRun.nl, niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de informatie die op RunAndreaRun.nl wordt gepubliceerd. De informatie op RunAndreaRun.nl wordt dagelijks aangevuld en/of aangepast en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. RunAndreaRun.nl staat er niet voor in dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. RunAndreaRun.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst vermeld op de website, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. RunAndreaRun.nl raadt de gebruiker van deze website aan onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via deze site verkregen informatie. RunAndreaRun.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website en/of acties en websites waarbij RunAndreaRun.nl is betrokken, of met de tijdelijke onmogelijkheid de website en/of deze acties en websites te kunnen raadplegen. RunAndreaRun.nl is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via de website is verkregen. RunAndreaRun.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op de website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, inbreuk op auteursrechtelijk beschermd(e) werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden. RunAndreaRun.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden – informatie op de website. RunAndreaRun.nl behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van RunAndreaRun.nl. RunAndreaRun.nl maakt binnen de website regelmatig gebruik van links naar andere websites. RunAndreaRun.nl is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites en/of de wijze waarop deze sites omgaan met persoonsgegevens of andere identificeerbare informatie van de gebruiker. RunAndreaRun.nl raadt aan, indien aanwezig, het privacy beleid, de disclaimer, de copyright notice en algemene voorwaarden van de site die wordt bezocht aandachtig te lezen.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij RunAndreaRun.nl Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van RunAndreaRun.nl, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Cookie Policy:
Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op jouw computer staan niet beschadigen.
RunAndreaRun.nl maakt gebruik van sessie cookies, deze worden automatisch verwijderd op het moment dat je je internetbrowser afsluit. Ook maakt RunAndreaRun.nl gebruik van tijdelijke cookies. De informatie die via deze cookies wordt verkregen, wordt 60 dagen na je laatste bezoek automatisch verwijderd. Aan de hand van cookies kunnen websites van RunAndreaRun.nl je herkennen als je deze weer bezoekt. Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om bij te houden welke producten jij in je winkelwagentje hebt liggen of om de voorkeuren die je hebt ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen.

Ook kunnen cookies worden gebruikt om advertenties op de websites die je bezoekt beter op je behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat je een bepaalde advertentie te vaak ziet en om te registreren hoe vaak een advertentie wordt vertoond. Indien je niet wil dat advertenties worden geoptimaliseerd, klik dan hier om een ‘niet volgen cookie’ op je computer te plaatsen. N.B. Dit werkt alleen op de computer en browser waarin je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers, dien je deze handeling voor iedere computer te herhalen.
Als je het plaatsen van cookies onmogelijk maakt, bestaat de kans dat bepaalde functies niet werken of dat je van bepaalde diensten van RunAndreaRun.nl geen gebruik kunt maken.
Onder andere Google en haar groepsmaatschappij DoubleClick presenteren in opdracht van RunAndreaRun.nl advertenties op websites van RunAndreaRun.nl. Zij plaatsen daarvoor tevens cookies op je computer en kunnen zich daartoe toegang verschaffen. Op het gebruik van cookies door andere bedrijven is het privacy- en cookiebeleid van het desbetreffende bedrijf van toepassing. Adverteerders of andere bedrijven hebben geen toegang tot de door RunAndreaRun.nl geplaatste cookies.

Je kan zelf beslissen of je cookies wil accepteren of weigeren of dat je wil dat je browser je op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijst RunAndreaRun.nl je naar het “help” menu van je browser voor het instellen van je cookie-voorkeuren. Tevens kun je je op http://www.google.nl/privacy_ads.html afmelden voor het plaatsen van cookies door Google en haar groepsmaatschappijen.

Afmelden cookies
Je hebt altijd de mogelijkheid om cookies weer van je harde schijf te verwijderen, daarnaast kan je cookies uitschakelen via je browser. Raadpleegt hiervoor de handleiding van de browser of een van de verwijzingen onderaan dit bericht.

Het uitschakelen van cookies zorgt er niet voor dat er geen advertenties meer worden getoond. Het aantal advertenties blijft hetzelfde. Tevens kan het uitschakelen van cookies het functioneren van de website aantasten. Uitschakeling van cookies heeft enkel gevolg voor de computer en browser waarop je deze handeling uitvoert. Indien je gebruik maakt van meerdere browsers of computers dien je deze handeling zo vaak als nodig te herhalen.

Meer informatie over cookie-instellingen Chrome
Meer informatie over cookie-instellingen Firefox
Meer informatie over cookie-instellingen Internet Explorer
Meer informatie over cookie-instellingen Safari
Meer informatie over cookie-instellingen Flash Player

Laatst aangepast op 1-1-2013